รับสิทธ์ได้เลยทุกคน ธ.ออมสิน ปล่อยสินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย กู้ได้สูงสุด 2 แสน

ทั่วไป

มีข่าวดีมาบอกกันอีกแล้ว สำหรับ บริการ เชื่อเงินให้กู้ยืม ตัวใหม่จาก ธนาคารออมสิน กับ บริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม สำหรับผู้สูงวัย ให้กู้ได้สูงสุดรายละไม่เกิน 200,000 บาท เพื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต โควิด19 โดยรายละเอียดระยะเวลาจ่ายบริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม มีดังนี้

สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย บริการ สินเชื่อเงินให้กู้ เพื่อเป็นทุน หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจทดแทนการใช้หนี้นอกระบบ โดยธนาคารจะให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกิน 200,000 บาท ทั้งนี้ เมื่อรวมสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทต้องไม่เกิน 200,000 บาท โดยมีระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย ไม่ต่ำกว่า 3 ปี 36 งวด และไม่เกิน 10 ปี 120 งวด

คุณสมบัติผู้กู้ บริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย

โดยผู้กู้ต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยเมื่อรวมเวลาในการผ่อนแล้วต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี เช่น

อายุ 60 ปี ยื่นกู้และผ่อนชำระ 4 ปี แบบนี้กู้ได้ (รวมระยะกู้+ผ่อน = 64 ปี ไม่เกินกำหนด)

อายุ 64 ปี ยื่นกู้และผ่อนชำระ 3 ปี แบบนี้กู้ได้ (รวมระยะกู้+ผ่อน = 67 ปี ไม่เกินกำหนด)

อายุ 69 ปี ยื่นกู้และผ่อนชำระ 4 ปี แบบนี้ไม่ได้ (รวมระยะกู้+ผ่อน = 73 ปี เกินกำหนด)

อายุ 68 ปี ยื่นกู้และผ่อนชำระ 3 ปี แบบนี้ไม่ได้ (รวมระยะกู้+ผ่อน = 71 ปี เกินกำหนด)

เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบการอาชีพค้าขายบริการและผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย

มีสถานที่ประกอบอาชีพ/ที่อยู่อาศัยที่แน่นอน ต้องสามารถติดต่อได้

วิธีสมัคร บริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม

ท่านผู้กู้ที่สนใจสามารถเดินทางไปติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาใกล้บ้านท่านหรือโทร 1115

อัตราดอกเบี้ย บริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม

เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาชำระเงิน บริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย ไม่ต่ำกว่า 3 ปี (36 งวด) และไม่เกิน 10 ปี (120 งวด)

หลักประกัน บริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม

นอกจากนี้ยังมี บสย. จัดการให้ ( บสย. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ทำหน้าที่ค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs (Small and Medium Enterprises) ที่ไม่มีหลักทรัพย์ หรือมีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่เพียงพอในการขอสินเชื่อจากธนาคาร เพื่อให้ได้วงเงินสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการ) โดยลูกค้าเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมค้ำประกันในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ของภาระค้ำประกัน ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป ตลอดอายุสัญญา