เตรียมรับเงิน 4 รายการ รัฐโอนให้วันที่ 9 เมษายน

ทั่วไป

วันศุกร์ที่ 9 เมษายนนี้ มีเงินเข้า 4 กลุ่ม 4 รายการ ซึ่งทางภาครัฐได้ออกมาแจ้งว่า เตรียมโอนเงินให้ โดยกรมบัญชีกลางได้ออกมาแจ้งถึงกำหนดการ การจ่ายเงินประกอบไปด้วย

1.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ยังคงได้ในอัตราเดิม

อายุ 60-69 ปี ได้เงิน 600 บาท

อายุ 70-79 ปี ได้เงิน 700 บาท

อายุ 80-89 ปี ได้เงิน 800 บาท

อายุ 90 ปี ขึ้นไป ได้เงิน 1,000 บาท

2.เบี้ยความพิก าร แบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย คือ

-อายุต่ำกว่า 18 ปี ได้เงิน 1,000 บาท

-ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับเบี้ยความพิก าร เงินเข้าบัญชี 800 บาท บวกเงินพิเศษ 200 บาท (เงินเข้าประมาณ 22 เมษายนนี้)

-ผู้พิการทั่วไป ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้เงิน 800 บาท

3.เงินอุดหนุนเด็ กแรกเกิด ถึงอายุ 6 ขวบ ในครอบครัวรายได้น้อย จะได้รับ 600 บาท ต่อเด็ก 1 คน

4. เงินค่าป่ วยการ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) จะได้รับจากภาครัฐ ที่โอนให้ประจำ คนละ 1,000 บาท ส่วนที่ภาครัฐจะจ่ายให้เพิ่มเติมในสถานการณ์CV19 ก็คาดว่าจะโอนให้ในวันที่ 18 เมษายนนี้

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์